Infoboek Seizoen 2013

Voorwoord

Beste Stars’84 – lid, vader/moeder of verzorgende,

Met dit boekje presenteren wij ons als de Stars’84. Je kunt er allerlei informatie in vinden die voor van belang kunnen zijn om de vereniging goed te laten functioneren.
We hopen dan ook dat je kennis neemt van de inhoud. Mochten er toch nog zaken onduidelijk blijven, of heb je nog suggesties en/of opmerkingen na aanleiding van deze informatie dan horen wij dat graag. Dit kan via John Huiskes ( j.huiskes@stars84.com), of via de overige leden van het bestuur.
Deze en andere info is ook te vinden op onze website: www.stars84.com

Stars’84 wenst jullie allemaal veel speelplezier toe. Hou je vereniging hoog door sportief gedrag, zodat de Stars een club is om trots op te zijn !

Joop Dijkstra,
Voorzitter Stars’84

 

 

 

 

Inhoudsopgave:
Voorwoord 1
Bestuur en Commissies Stars’84 3
Taken Bestuur Stars’84 4-5
Taken Commissies Stars’84 6
Lidmaatschap 7
Kleding 8
Spelerskaart 8
Informatie 8
Sporthal 8
Competitie, Vakanties, Trainingen 9
Club Info Reglement 10
Wedstrijden, Taken 11
Regelement Jeugdspelers 11
Coaches/Begeleiders, Verzekeringen 12
Vragen en/of opmerkingen ? 13

 

 

 

 

 

Bestuur Stars’84

Het bestuur van Basketball Vereniging Stars’84 bestaat het seizoen 2013-2014 uit onderstaande personen:

Functie Naam Email Telefoon
Voorzitter Joop Dijkstra dijkstrajoop@kpnplanet.nl 0546 – 64 23 45
Secretaris John Huiskes j.huiskes@stars84.com 06 20 86 84 46
Wedstrijdsecretaris John Huiskes j.huiskes@stars84.com 06 20 86 84 46
Penningmeester Arnold Hornstra Aj.hornstra@stars84.com 06 53 37 99 04
Technisch manager Vacant – –
Algemeen lid José Makkinga josemakkinga@hotmail.com 06 48 96 73 22
Algemeen lid Gerita Heuten Ladies84@gmail.com 06 36 01 24 21

Commissies
De Commissies van Basketball Verenging Stars’84 bestaat het seizoen 2013-2014 uit onderstaande personen:

Functie Naam Email
Activiteiten commissie Vacant
Jeugd commissie José Makkinga josemakkinga@hotmail.com
Publiciteit Commissie John Huiskes j.huiskes@stars84.com
Sponsoring Commissie Vacant
Technische Commissie Vacant
Kas commissie John Huiskes j.huiskes@stars84.com
Gerita Heuten Ladies84@gmail.com

De Taken van het Bestuur & Commissies worden verderop uitgelegd in dit infoboekje

 

Taken Bestuur
Voorzitter Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging
Leiden van bestuur- en algemene (leden)vergadering
Coördineren van de verschillende bestuurstaken
Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken
Vertegenwoordigen van vereniging naar buiten
Onderhouden contacten met gemeente, andere verenigingen en sponsoren
Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement aangegane en te sluiten contracten
Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging
Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid
Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, in samenwerking met het bestuur
Voeren van evaluatiegesprekken met bestuursleden
Actieve werven van vrijwilligers

Secretariaat Werkt veel samen met de voorzitter, en is aanspreekpunt binnen de vereniging
Stelt in overleg met voorzitter de agenda voor bestuurs- en ledenvergadering op
Notuleert bestuurs- en ledenvergadering
Stelt in overleg met bestuur en commissies jaarverslag op
Draagt zorg voor een juiste archivering en beheert het archief
Staat de voorzitter bij (de voorbereiding van) publieke optredens
Verzorgt afscheidscadeaus en huldiging kampioenen voor voorzitter
Is actief in het werven en behouden van vrijwilligers
Werkt nauw samen met Technische Commissie en Activiteiten Commissie.
Penningmeester Is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging
Beheer van het vermogen van de vereniging
Legt hierover verantwoording af bij de Algemene Leden Vergadering
Stelt de balans op en een overzicht van baten en lasten
Opstellen van de begroting in samenwerking met de overige bestuursleden
Kascommissie inzage verschaffen in kas, boeken en bescheiden
Draagt zorg voor het innen van contributie, schulden, sponsorgelden en subsidies
Draagt zorg voor betalingen via bank, giro of contant uit verenigingskas na overleg van rekeningen
Voert de administratie
Is nauw betrokken bij geldinzamelingsacties
Actief werven en begeleiden van vrijwilligers voor eigen commissie
Draagt zorg voor het innen van entree/loterijgelden
Werkt nauw samen met wedstrijdsecretaris,kascommissie en activiteiten commissie

Wedstrijdsecretariaat Draagt zorg organisatie wedstrijden en ledenadministratie.
Opstellen van wedstrijdschema
Opstellen takenrooster jury
Draagt zorg voor opleiding en begeleiding jury
Draagt zorg voor indeling scheidsrechters
Draagt zorg voor opleiding en begeleiding van scheidsrechters
Verzorgt de zaalhuur
Dienst aanvraag in bij gemeente voor zaalhuur
Verzorging ledenadministratie, aan- en afmeldingen en speelt deze maandelijks door aan het bestuur middels een ledenlijst
Verzorgt de correspondentie met officiële instanties als NBB, Rayon, Provincie en Gemeente
Werkt nauw samen met de penningmeester en Technische commissie
Het zorg dragen voor indeling, opleiding en begeleiding scheidsrechters en het contact onderhouden met de bond
Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams
Aanvragen dispensaties
Inschrijven teams voor competities
Draagt zorg voor een aanvoer van leden om leeftijdscategorieën in stand te houden
Draagt zorg voor het verdelen van de trainingstijden
Technisch Manager
Ontwikkeld technisch beleidsplan
Stelt trainings(jaar)plannen op
Draagt zorg voor het beheer van trainings- en wedstrijdmaterialen
Organiseert trainingsbijeenkomsten
Organiseert kennismaking van ouders met trainers, coaches en bestuur, in samenwerking met secretaris
Werkt nauw samen met wedstrijdsecretaris
Is actief in het werven en behouden van vrijwilligers

Algemene leden
Werken nauw samen met de rest van het bestuur, neemt deelname aan alle beslissingen
Werken samen met commissies en/of maken daar ook deel van uit
Geeft adviezen aan leden, zijn ook aanspreekpunt binnen vereniging.

 

Taken Commissies
Activiteitencommissie
Draagt zorg voor de organisatie van zowel basketball verwante als niet basketball verwante
activiteiten.

Jeugdcommissie
Draagt zorg voor de begeleiding van jeugdteams en het signaleren en oplossen van
knelpunten daarbinnen.

 

Publiciteitcommissie
Is verantwoordelijk voor de communicatie, zowel intern, binnen de vereniging als
extern, naar buiten de vereniging.

Sponsoringcommissie
Draagt zorg voor het binnenhalen en behouden van sponsoren i.s.m. de
publiciteits- en activiteitencommissie.

Technischecommissie
Is verantwoordelijk voor de continuïteit in trainers, coaches en leeftijdscategorieën
binnen de vereniging.

Kascommissie
Verantwoordelijk voor de controle van de administratie van de penningmeester en doet
daar verslag van aan penningmeester en Algemene Leden Vergadering.

 

Zoals u gezien heeft zijn is er nog genoeg ruimte om commissies te versterken en/of een nieuwe te leiden. Er wordt altijd 1 persoon aangewezen als leider van de desbetreffende commissie.
Lijkt u dit wat ? Dan komen we graag in contact met u, neemt u hier contact voor op met de voorzitten of Secretaris.

 

Lidmaatschap
Inschrijving vindt plaats door het invullen van een inschrijfformulier. Na de 2de of 3de training krijg je een definitieve inschrijving (incl. een automatisch Incasso) deze lever je de volgende training weer in bij je trainer of bij John Huiskes.

Ga je competitie spelen, mail dan meteen je pasfoto naar de ledenadministratie t.b.v. een spelerskaart. Bij Stars ’84 heb je eenmalig (jaarlijks) een bedrag, dat bestaat uit afdrachtkosten naar de NBB, hierbij zit ook € 8, – kledinggeld. Dit is voor het huren van de wedstrijdkleding, Er hoeft dus geen wedstrijdkleding aangeschaft te worden. Na inschrijving ontvang je een bevestiging en een overzicht van te betalen contributie.

De contributiegelden seizoen 2013/2014 voor competitie spelende leden is als volgt:
Categorie Jaarlijks e bijdrage Maandelijkse Contributie
t/m 12 jaar: € 29, – € 11,-
13 t/m 17 jaar : € 44,- € 13,-
Senioren: € 58,- € 18,-
Geen competitie spelende: Betalen alleen maandelijkse contributie

De jaarlijkse bijdrage bestaat uit Bondsafdrachten aan de NBB, Rayon Oost, hier zitten ook een gedeelte voor de teaminschrijving, verzekering en kledinggeld. Wil je meer hierover weten kijk op www.stars84.com/club-info/contributie of bel met de penningmeester.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te geschieden bijde ledenadministratie vóór 1 mei van het desbetreffende jaar.

Gegevens van de Ledenadministratie:
John Huiskes
De Nijverheid 31
7681 MA Vroomshoop
Telefoon: 0546 644167
Mobiel: 06-20868446
Mail: j.huiskes@stars84.com

Gegevens van de Penningmeester
Arnold Hornstra
Plantsoen 38
7681 VJ Vroomshoop
Mobiel: 06 53379904
Mail: aj.hornstra@stars84.com

 

Kleding
Vanaf heden wordt de kleding geleverd door de club zelf. De kleding is namelijk eigendom van de Stars ’84 en wordt verhuurd aan de leden die competitie spelen. Dit bedrag bedraagt € 8, – per seizoen. Het bedrag van het kledinggeld zit in de jaarlijkse bijdrage. De kleding wordt per toerbeurt door de spelers gewassen. Lees de instructie voor het wassen die door de trainers wordt gemaakt.

Spelerskaart

Iedere aan de competitie deelnemende speler, moet bij de wedstrijd zijn spelerskaart kunnen tonen. Deze zijn verzameld in de coachmap van zijn/haar team. De pas is een legitimatiebewijs voorzien van pasfoto en de benodigde gegevens. Zonder deze kaart kun je geen wedstrijd spelen. Bankspelers hebben hun kaart in eigen beheer. De coach- en trainingsmappen en spelerskaarten dienen direct na afloop van het seizoen ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris.

Informatie

Alle informatie wordt verstrekt via de website: www.stars84.com.Dit is het officiële communicatiekanaal van de vereniging.Ook activiteiten en wetenswaardigheden van de vereniging staan hierop vermeld. Ook worden er hier wedstrijd verslagen vermeld.
Onze Website beheer word gedaan door Frank Huiskes. Hij is bereikbaar via de mail: f.huiskes@stars84.com.

Sporthal
Alle trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats in:

Sporthal De Stobbe
Stobbelaan 61
7681 ZN Vroomshoop
0546 641407

 

 

 

Competitie & Trainingen
In het seizoen 2013/2014 zullen de onderstaande teams spelen, hierbij staan ook de gegevens vermeld van de trainers.

Team Leeftijd Trainers/coaches E-mail Telefoon
Mixed U10 Jongens/meisjes
Van 5 tot 10 jaar Nathalie Makkinga
Marielle Bosch ?? ??
Mixed U12 Jongens/meisjes
Van 10 tot 12 jaar José Makkinga
Marielle Bosch josemakkinga@hotmail.com 06 48 96 73 22
Mixed U16 Jongens/meisjes
Van 12 tot 16 jaar John Huiskes
Dennis Plaggenmars j.huiskes@stars84.com
d.plaggenmars@gmai.com 06 20 86 84 46
06 27 88 28 80
Dames Dames vanaf 16 jaar Gerita Heuten Ladies84@gmail.com 06 36 01 24 21

Informatie Mixed U10
Dit team speelt in toernooivorm.Stars’84 zal ook zelf een toernooi hiervoor organiseren.
De bedoeling hiervan is dat de kinderen in deze leeftijdscatorogie spelenderwijs het spel onder de knie krijgen.
Er word vanuit gegaan dat gemiddeld 1 á 2 keer per maand een toernooi wordt georganiseerd.
Tussen september en december zullen de toernooien niet mee doen om het kampioenschap, er wordt in die maanden eerst gekeken of er geen groot sterkteverschil is. Vanaf Januari zal er ook gestreden worden om de punten, en kan een team daadwerkelijk kampioen worden.

Trainingstijden en vakanties
Voor het seizoen zijn onderstaande trainingstijden van toepassing. Stars’84 traint elke dinsdagavond. Tijdens de kerstvakantie en eventuele Feestdagen wordt er NIET Getraind. De teams U10 en U12 Trainen ook niet tijdens andere schoolvakanties ( Krokusvakantie,Meivakantie) Het trainingschema ziet al als volgt uit:

Mixed U10 Dinsdag Van 18:00 – 19:00 Veld 3
Mixed U12 Dinsdag Van 18:00 – 19:00 Veld 2
Mixed U16 Dinsdag Van 19:00 – 20:00 Veld 3
Dames Dinsdag Van 20:00 – 21:00 Veld 3

Club-Info Regelement
Wedstrijden
De thuiswedstrijden vinden plaats in Sporthal De Stobbe op de vrijdagavonden vanaf 18.00 uur. De meeste uitwedstrijden vinden plaats in de regio Almelo. Het vervoer naar de uitwedstrijden wordt door de teams zelf geregeld (zie vervoerschema/website).

Taken
Bij een wedstrijd moeten bepaalde taken uitgevoerd worden. Hiervoor wordt ieder lid een paar maal per seizoen voor aangewezen en opgesteld(zie takenlijst/website).

 

Regels Jeugdspelers

Aanwezig
Graag willen de trainers, spelers 15 minuten voor aanvang voor de training omgekleed in de sporthal zien. Bij thuiswedstrijden geldt dat je 30 minuten voor aanvang bent omgekleed zodat je op tijd de warming up kunt beginnen. Bij uitwedstrijden zorg je dat je 10 minuten voor de vertrektijd aanwezig bent bij Sporthal De Stobbe.
Trainen
Natuurlijk laten we de kleedkamer netjes achter, en blijven we van andermans spullen af. Waardevolle spullen kun je het beste thuis laten. Wij raden jullie aan al je spullen in een tas mee de zaal in te nemen. De trainingsgroep mag voor aanvang van de eigen training alleen op de tribune aan de zijde van de kleedkamers zitten. Alleen met toestemming van de aanwezige trainer mag je eerder in de zaal gaan inspelen.

Als je niet kunt trainen, meld je dit altijd bij je trainer !!!

 

 

 

Coaches/Begeleiders
De aanwezige coach of begeleider van de spelende Stars ’84 Teams, dienen tevens bereid te zijn om zorg te dragen voor een aantal zaken. Ze houden een oogje in het zeil, en zorgen dat een wedstrijdavond gladjes kan verlopen. Denk hierbij aan:

De opbouw van de zaal begint 30 min. voor aanvang van de eerste wedstrijd.
Dat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen
Checken of iedereen klaar is om te timen/scoren/fluiten.
Zorgen samen met de spe(e)lers/sters dat alles voor de eerste wedstrijd klaar staat (banken, tafels, stoelen, baskets, scoreborden, reclame borden/doeken etc.).
De scorer/scheidsrechters zorgen dat de sheets gecontroleerd worden, en ingeleverd worden bij de juiste persoon( J.Huiskes, De Nijverheid 31, 7681MA, Vroomshoop )

Jullie zullen allemaal begrijpen dat het voor de hele vereniging heel prettig is als
leden bereid zijn hiermee te helpen. Laten we er allemaal voor zorgen dat Stars ’84 een goede naam houdt, en dat de wedstrijdavonden bij ons thuis vlekkeloos en goed verlopen.

Verzekeringen
Als je lid bent van de Basketball Vereniging Stars ‘84 ben je meteen verzekerd door:
AHC-Nederland : Collectieve ongevallenverzekering ten name van de Nederlandse Basketball Bond. Een Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 1 januari 2010
Wie zijn verzekerd:Geregistreerde leden van de Nederlandse Basketball Bond
Wanneer is de verzekering geldig:Tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten mitsgeorganiseerd door of ten behoeve van de vereniging, organisatie of sportbond, inclusief het komen van en gaan naar dekkingsgebied:

Voor meer informatie verwijzen we jullie naar de website: www.stars84.com/club-info/verzekeringen

 

 

 

Vragen en/of opmerkingen?

Dit Informatieboek is gemaakt door John Huiskes.
Heeft u vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit Infoboek, of heeft u na het lezen van dit infoboek nog vragen ?
Neem dan gerust contact op met John Huiskes :

John Huiskes
De Nijverheid 31
7681 MA Vroomshoop
06 20 86 84 46
j.huiskes@stars84.com

Als u gebruik wilt blijven maken van Stars84.com moet u akkoord gaan met ons cookiebeleid. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten