Samenvatting Spelregels

Samenvatting spelregels

logo_rayonoost

Basketball Spelregels is een uitgave van de Nederlandse Basketball Bond


3.2 Basketringen

De bovenste rand van iedere ring moet 3050 mm boven de vloer geplaatst
zijn, op gelijke afstand van beide verticale randen van het bord.
3.2.1
Klapringen
Mogen worden gebruikt.

Art. 6 DE BASKETS (overgenomen uit mini basketball spelregels)
Een basket bestaat uit een ring en een net.
De baskets (ringhoogte) hangen op 2,60 meter boven de grond.

Art.4 Ploegen

4.1 Definitie
4.1.1 Een lid van een een ploeg is
speelbevoegd, indien hij volgens de reglementen
van de organiserende instantie, inclusief de reglementen betreffende de leeftijdsgrenzen,
toestemming heeft voor een ploeg uit te mogen komen.
4.1.2 Een lid van een ploeg is
speelgerechtigd, nadat zijn naam vóór aanvang van
de wedstrijd op het wedstrijdformulier is ingevuld en zolang hij niet gediskwalificeerd
is, noch vijf (5) fouten heeft begaan.
4.1.3 Een ploeglid gedurende de speeltijd is:

 • Een speler op het speelveld én speelgerechtigd.
 • Een vervanger niet aanwezig op het speelveld én speelgerechtigd.
 • Een uitgesloten speler die vijf (5) fouten heeft begaan en niet langer speelgerechtigd
  is.

4.1.4 Gedurende een onderbreking van de wedstrijd worden alle ploegleden die
speelgerechtigd zijn, als spelers beschouwd.

4.2 Regel
4.2.1 Iedere ploeg moet bestaan uit:

 • Niet meer dan twaalf(12) speelgerechtigde spelers, inclusief de aanvoerder.
 • Een coach en indien de ploeg dat wenst, een assistent-coach.
 • Maximaal vijf (5) ploegbegeleiders die op de spelersbank mogen plaatsnemen
  en bijzondere verantwoordelijkheden hebben, zoals manager, arts,
  fysiotherapeut, statisticus, tolk enz.

4.2.2 Gedurende de speeltijd moeten zich van iedere ploeg vijf (5) spelers op het
speelveld bevinden en zij mogen worden vervangen.
4.2.3 Een
vervanger wordt speler en een speler wordt vervanger, wanneer:

 • De scheidsrechter de vervanger wenkt, het speelveld te betreden.
 • Gedurende een time-out of onderbreking van de wedstrijd, een vervanger een vervanging bij de scorer aanvraagt.

4.3 Tenue

4.3.1 Het tenue van de spelers moet bestaan uit:

 • Shirts, aan de voor- en achterkant van dezelfde overheersende kleur. Alle spelers moeten hun shirt in hun short stoppen. ‘All-in-ones’ zijn toegestaan.
 • T-shirts, ongeacht hun stijl, mogen niet onder de shirts worden gedragen,
  tenzij de speler beschikt over een schriftelijke medische verklaring. Indien
  toestemming is verleend, moet het T-shirt van dezelfde overheersende kleur zijn als dat van het shirt.
 • Shorts, aan de voor-en achterkant van dezelfde overheersende kleur, maar niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kleur als dat van het shirt.
 • Onderkleding langer dan de shorts, mag worden gedragen, mits van dezelfde overheersende kleur als die van de shorts.

4.3.2 Iedere speler moet een shirt dragen, met een duidelijk nummer op de voor- en achterkant van zijn shirt, in een effen kleur, welke contrasteert met de kleur van het shirt.
De nummers moeten duidelijk zichtbaar zijn en bovendien:

 • Moet het nummer op de rug minstens twintig (20) cm hoog zijn.
 • Moet het nummer op de borst minstens tien (10) cm hoog zijn.
 • Moeten de nummers minstens twee (2) cm breed zijn.
 • Moeten de ploegen de nummers vier (4) tot en met vijftien (15) gebruiken.
  Nationale bonden hebben voor hun competities de bevoegdheid, ieder ander nummer met een maximum van twee (2) cijfers toe te staan.
 • Mogen spelers van dezelfde ploeg niet hetzelfde nummer dragen.
 • Moet iedere reclameuiting of logo, minstens vijf (5) cm van de nummers verwijderd zijn.

4.3.3 Ploegen moeten minimaal twee stellen shirts hebben en bovendien:

 • Draagt de eerstgenoemde ploeg op het programma (thuisploeg) shirts in een lichte kleur (bij voorkeur wit) én
 • Dient de als tweede genoemde ploeg (bezoekende ploeg) donker gekleurde shirts te dragen.
 • Mogen de twee betrokken ploegen indien zij daarmee instemmen, de kleur
  van hun shirts verwisselen.

4.4 Overige uitrusting
4.4.1 Alle door de spelers gebruikte uitrusting moet geschikt zijn voor de wedstrijd.
Iedere uitrusting welke bedoeld is de lengte of reikwijdte van een speler te verhogen,
of op welke wijze dan ook een oneerlijk voordeel geeft, is niet toegestaan.
4.4.2 Spelers mogen geen uitrusting (voorwerpen) dragen, die letsel aan andere spelers
kunnen toebrengen.

De volgende zaken zijn niet toegestaan:

 • Bescherming voor vingers, handen, polsen, ellebogen of onderarmen, voorgevormd materiaal of steunen vervaardigd uit leer, plastic, vouwbaar (zacht) plastic, metaal of enig andere harde substantie, zelfs als deze bedekt is door een zachte beschermlaag.
 • Uitrusting welke zou kunnen snijden of schaafwonden zou kunnen veroorzaken (vingernagels dienen kort geknipt te zijn)
 • Hoofdversiering, hoofdbedekking en sieraden.

De volgende zaken zijn toegestaan:

 • Bescherming voor schouders, bovenarmen, dijbeen of onderbeen, mits voldoende bekleed.
 • Kniesteunen, mits op de juiste bedekt.
 • Bescherming voor een gebroken neus, zelfs als deze van hard materiaal gemaakt is.
 • Brillen, zonder dat dit gevaar voor andere spelers met zich meebrengt.
 • Hoofdbanden, maximaal vijf (5) cm breed, vervaardigd van een niet schurende effen stof, zacht plastic of rubber.

4.4.3 Iedere andere uitrusting, niet specifiek in dit artikel genoemd, moet door de FIBA Technische Commissie worden goedgekeurd.

Art.5 Spelers: Letsel

5.1 In geval van een blessure van een speler(s), mogen de scheidsrechters de wedstrijd stilleggen.
5.2 Als de bal levend is en er een blessure plaatsvindt, moeten de scheidsrechters niet fluiten, totdat de ploeg die de bal in haar bezit had een velddoelpoging heeft ondernomen, de bal uit haar bezit heeft verloren, de bal aan het spel heeft onttrokken of totdat de bal dood is geworden. Indien het noodzakelijk is een gewonde speler te beschermen, mogen de scheidsrechters het spel onmiddellijk stilleggen.
5.3 Indien een geblesseerde speler het spel niet onmiddellijk (binnen ongeveer 15 seconden) kan hervatten of verzorgd wordt, moet hij worden vervangen, tenzij de ploeg de wedstrijd met minder dan vijf (5) spelers moet voortzetten.
5.4 Coaches, assistent-coaches, vervangers of ploegbegeleiders mogen met toestemming van een scheidsrechter het speelveld betreden om een geblesseerde speler te helpen, vóórdat hij vervangen wordt.
5.5 Een arts mag het speelveld zonder toestemming van een scheidsrechter betreden, indien naar het oordeel van de arts de gewonde speler onmiddellijk medische verzorging nodig heeft.
5.6 Iedere speler die gedurende de wedstrijd bloedt of een open wond heeft, moet worden vervangen. Hij mag naar het speelveld terugkeren nadat het bloeden is gestopt en de aandoening of open wond volledig en secuur is afgedekt.
Een geblesseerde speler, of enige speler die bloedt of een open wond heeft, mag aan de wedstrijd blijven deelnemen, indien hij gedurende een time-out van een van beide teams herstelt, vóór het signaal van de scorer voor de vervanging.
5.7 Spelers die door de coach zijn aangewezen de wedstrijd aan te vangen, mogen in geval van letsel worden vervangen. In dat geval is het de tegenstander ook toegestaan, indien zij dat wensen, evenveel spelers te vervangen.

Art.6 Aanvoerder: Taken en bevoegdheden

6.1 De aanvoerder is een speler, die zijn ploeg op het speelveld vertegenwoordigt. Hij mag gedurende de wedstrijd op een beleefde wijze, ter verkrijging inlichtingen, met de scheidsrechter(sters) communiceren, echter alleen wanneer de bal dood is en de wedstrijdklok stilstaat.
6.2 De aanvoerder moet onmiddellijk na het einde van de wedstrijd de hoofdscheidsrechter er van in kennis stellen, dat zijn ploeg protest aantekent tegen de uitslag van de wedstrijd en het wedstrijdformulier in de ruimte ‘Handtekening aanvoerder In geval van protest’ ondertekenen.

Art.7 Coaches: Taken en bevoegdheden

7.1 Uiterlijk 20 minuten voor aanvang de wedstrijd moet elke coach, of zijn vertegenwoordiger, aan de scorer een lijst met namen en bijbehorende nummers opgeven van de spelers die bevoegd zijn om aan de wedstrijd deel te nemen, alsook de naam van de aanvoerder van de ploeg, de coach en die van de assistent-coach.
Alle spelers waarvan de namen op het wedstrijdformulier vermeld staan, zijn bevoegd om aan de wedstrijd deel te nemen, zelfs indien zij ná aanvang van de wedstrijd arriveren.
7.2 Uiterlijk
10 minuten voor de wedstrijd moeten de beide coaches hun instemming met de namen en de nummers van de leden van hun ploeg en de namen van de coaches op het wedstrijdformulier betuigen, door dit te ondertekenen.
Op hetzelfde moment moeten zij de eerste vijf (5) spelers aanwijzen die de wedstrijd zullen beginnen. De coach van ploeg ‘A’ dient dit als eerste te doen.
7.3 De coaches en assistent-coaches (alsmede de vervangers en ploegbegeleiders) zijn de enige personen aan wie het toegestaan is, zich binnen hun spelersbankgebied te bevinden en er te verblijven, tenzij anderszins in deze regels is bepaald.
7.4 De coach en de assistent-coach mogen gedurende de wedstrijd naar de wedstrijdtafel gaan ter verkrijging van statistische informatie, uitsluitend wanneer de bal dood is en de wedstrijklok stilstaat.
7.5 Het is uitsluitend de coach toegestaan, gedurende de wedstrijd te staan. Hij mag zijn spelers gedurende de wedstrijd mondeling toespreken, mits hij binnen zijn spelersbankgebied verblijft.
7.6 Indien een assistent-coach aanwezig is, moet zijn naam voor aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdformulier worden genoteerd (zijn handtekening is niet noodzakelijk). Hij moet alle taken en bevoegdheden van de coach op zich nemen, indien deze, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn functie verder uit te oefenen.
7.7 Wanneer de aanvoerder het speelveld verlaat, moet de coach de scheidsrechter het nummer van de speler meedelen, die op het speelveld als aanvoerder zal fungeren.
7.8 De aanvoerder moet als coach optreden in het geval er geen coach aanwezig is, of indien de coach niet meer in staat is zijn functie verder uit te oefenen en er ook geen assistent-coach op het wedstrijdformulier vermeld staat (of niet meer in staat is zijn functie verder uit te oefenen). Als de aanvoerder het speelveld moet verlaten, mag hij als coach blijven optreden, echter, moet hij het speelveld tengevolge van een diskwalificerende fout verlaten, of kan hij tengevolge van een blessure niet verder als coach optreden, dan moet degene die hem als aanvoerder vervangt, hem ook als coach vervangen.
7.9 De coach wijst de nemer van de vrije worpen van zijn ploeg aan, in alle gevallen waarbij de nemer van de vrije worpen niet door de regels is bepaald.

Art.20 Verbeurd verklaarde wedstrijd

20.1 Regel
Een ploeg verliest de wedstrijd door verbeurd verklaren indien:

 • Vijftien (15) minuten na het geplande aanvangstijdstip de ploeg niet aanwezig is of niet in staat is vijf (5) spelers op te stellen, gereed om te kunnen spelen.
 • Haar acties voorkomen, dat de wedstrijd gespeeld kan worden.
 • Het weigert te spelen, na hiertoe opdracht van de hoofdscheidsrechter te hebben gekregen.

20.2 Straf
20.2.1 De wedstrijd wordt aan de tegenstanders toegekend en de score wordt op twintig tegen nul (20 tegen 0) bepaald. Tevens ontvangt de in gebreke zijnde ploeg nul (0) punten in de rangschikking.
20.2.2 In geval van een reeks van dubbelwedstrijden (thuis en uit), waarbij de gescoorde punten worden opgeteld én tijdens de Play-Offs (‘best of three’), verliest de ploeg die in gebreke blijft bij de eerste, de tweede of de derde wedstrijd, de hele reeks of de Play-Offs door ‘Verbeuren’. Dit geldt niet voor ‘best of five’ Play-Offs.

Art.21 Verloren verklaarde wedstrijd

21.1 Regel
Een ploeg zal een wedstrijd ten gevolge van het in gebreke blijven verliezen,
wanneer tijdens een wedstrijd de ploeg minder dan twee (2) spelers op het
speelveld heeft, gereed om te kunnen spelen.
21.2
Straf
21.2.1 Indien de ploeg waaraan de wedstrijd wordt toegekend voorstaat, is de bereikte
stand op het moment van de onderbreking de eindstand. Staat de ploeg, waaraan
de wedstrijd is toekend niet voor, dan moet als uitslag twee tegen nul (2 tegen
0) ten gunste van deze ploeg worden genoteerd. De in gebreke zijnde ploeg
ontvangt één (1) punt in de rangschikking.
21.2.2 In geval van een reeks van dubbelwedstrijden (thuis en uit), waarbij de gescoorde
punten worden opgeteld, verliest de ploeg die in gebreke blijft bij de eerste of
de tweede wedstrijd, de gehele reeks door ‘In gebreke blijven’.

Verplichte MAN-TO-MAN verdediging

2.17 Verplichte man-to-man
De teams die uitkomen in de klasse t/m U16 zijn verplicht in alle wedstrijden het Man-To-Man-systeem toe te passen.
Dit geldt voor alle competities, m.u.v. de landelijke U16 Jongens- en meisjescompetitie.

Man-to-man voor U12 en jonger

E.4.42 DE U8, U10 en U12 COMPETITIES
In de competities georganiseerd voor U8, U10 en U12 wordt gespeeld met de SPELREGELS MINI BASKETBALL van de NBB, laatste versie.

 1. De verliezende partij mag de wedstrijd beëindigen vanaf het moment dat het puntenverschil in een wedstrijd tussen beide teams meer dan 75 punten bedraagt, ongeacht de formeel nog te spelen tijd.
 2. Het is verplicht man-to-man te spelen. Zone of zone-press is een illegale verdediging. Het niet naleven van deze verplichting moet door de scheidsrechters, na een eerste waarschuwing te hebben gegeven, worden bestraft met een technische fout voor de coach van het betreffende team.
  Bij herhaling van deze overtreding dienen de scheidsrechters de wedstrijd te staken en een verklaring op het wedstrijdsheet te zetten.
 3. Wanneer het verschil tussen beide teams meer dan 25 punten is, is het aan het team dat aan de leiding gaat niet meer toegestaan man-to- man te spelen op de aanvalshelft.
 4. In de hoogste U12 klasse moet de 3 secondenregel en de 5 secondenregel strikt, maar wel in de geest van de wedstrijd, toegepast worden.
  In de andere klassen echter soepel toepassen, maar als er teveel voordeel ontstaat eerst waarschuwen en daarna de betreffende leeftijdsgroep regel toepassen

Als u gebruik wilt blijven maken van Stars84.com moet u akkoord gaan met ons cookiebeleid. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten